Metoder

Metoder

Det finns tusentals, ja kanske miljoner metoder och modeller i världen, men bara ett fåtal principer. Behärskar du principerna kan du skapa dina egna metoder och modeller!

Ralph Waldo Emerson

Metoder
In-Balance
Marie Swartling Philip

Jag integrerar flera olika metoder, tekniker och arbetssätt för bästa resultat. Målet är att skapa balans, hållbar förändring och ökat välbefinnande.

ACT, Acceptance and Commitment therapy, kallas ofta den tredje vågens KBT. Det är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT) med en viktig skillnad – ACT fokuserar på att det finns ett val i alla situationer. KBT reflekterar mer över känslor och tankar samt hur de samverkar och påverkar beteendet/valet. ACT bygger på inlärningspsykologi, men tar också in influenser från till exempel mindfulness för att hantera svåra livsbetingelser på ett sådant sätt att meningsfulla handlingsval fortfarande är möjliga.

Målet med ACT är att klienten ska få möjlighet att skapa ett mer meningsfullt liv genom att acceptera livet precis som det är, med sorgen, smärtan och känslan av otillräcklighet.

ACT lyfter fram balansen mellan:

  • acceptans och förändring
  • inre perspektivtagande/mindfulness och aktiv handling.

ACT handlar inte om att förändra tankar och känslor till att bli mer ”positiva”. Istället handlar ACT om att bli medveten om tankar, känslor och minnen. Att på ett inre plan förstå vad som styr vårt agerande och våra val.

ACT används i dag brett inom coaching, psykoterapi och personlig utveckling. Upphovsmannen till metoden är psykologiprofessor Steven Hayes.

Lösningsfokuserad Coaching

Lösningsfokuserat arbetssätt har sitt ursprung i den lösningsfokuserade korttidsterapi som utvecklades under 1980-talet och har utvecklats av Insoo Kim Berg och Peter De Jong vid Brief Family Therapy Center i USA. Lösningsfokuserat arbetssätt bygger på en systemisk, språkfilosofisk och kognitiv grund. Metoden har en strukturerad samtalsmetodik där fokus är på lösningsmönster istället för problemmönster hos klienten. Grundsynen är en stark tilltro till varje människas förmåga att äga sin egen lösning. Fokus ligger på nuet och framtiden. Det lösningsfokuserade arbetssättet används vid förändringsarbete med individer såväl som grupper och betonar delaktighet och ansvar. Samtalsmodellen kan användas i terapi såväl som i arbetslivet.

Lösningsfokuserat arbetssätt bygger på fyra grundregler:

  1. Om något inte är trasigt – laga det inte.
  2. När du vet vad som fungerar – gör mer av det.
  3. Om det inte fungerar – gör något annorlunda.
  4. Om det går för långsamt – sakta ned farten.

Zen Coaching

Zen Coaching utvecklades 2005 av Kåre Landfald. Inspirationskällor har varit bl a Zenmästaren Thich Nhat Hanh, AH Almaas (Diamond Approach), Marshall B Rosenberg (Non Violent Communication), Osho och andra professionella coachingtekniker. Metoden baseras på mindfulness, medkänsla och acceptans och är ett kraftfullt förhållningssätt till livet. Genom att utgå från nuet, varandet och ett avslappnat förhållningsätt kommer vi mer i kontakt med oss själva och vår essens. Livsbejakande tillstånd som glädje, nyfikenhet, kraft, sanning, harmoni, tillhörighet, frihet, stabilitet och lugn kan träda fram. I Zen Coaching använder man olika coachingtekniker såsom empatiskt lyssnande, kraftfulla frågor och inquiry – frågor som leder in. Genom att bli mött och lyssnad på utifrån närvaro och utan agenda kan vi utforska vår inre värld, återanknyta till och upptäcka våra resurser och sanna natur. Zen Coaching kan användas som metod för individuell coaching, workshops och egen personlig utveckling för att uppnå medvetenhet och närvaro i livet. Som coachingmetod förenar den fokus på att nå yttre mål – ett nyckelkännetecken för traditionell coaching – med ett djupare inre fokus än vad som normalt finns inom coaching.

Kommunikologi är studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring – när all upplevelse och allt beteende är definierat, beskrivet och förstått som kommunikation. Det är läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.

De två norska forskarna och pedagogerna Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner har sedan slutet av 70-talet arbetat med att utveckla den tvärgående metadisciplinen Kommunikologi, Detta arbete inkluderar även ett pedagogiskt träningsprogram för utbildning av kommunikologer.

Disciplinen bygger på en kommunikationstradition som börjar med Gregory Bateson och Palo Alto-skolans banbrytande tvärvetenskapliga forskning på 1950-talet, och vidare till NLP (Neuro Lingvistic Programming) och Richard Bandler/John Grinders kompetensforskning samt Fleiner-Sjøbakkens sammanfattning och systematisering av stora mängder fackkunskap.

Genom komparativa studier och sammanfattning av ett stort forskningsunderlag inom en rad humaniora-vetenskaper och av dess skilda metoder, modeller, teorier identifierade Sjøbakken-Fleiner ett antal nyckelfaktorer,”nycklar”, som aktiva ingredienser i all typer av kommunikation och förändringsprocesser.

Kommunikologi är inte en ny metod, utan är en tvärgående metadisciplin, där de nyckelfaktorer som identifierats är det som är gemensamt inom övriga metoder, modeller, teorier etc. En kommunikolog är tränad i att identifiera vilka ”nycklar” som leder till ett framgångsrikt förändringsarbete oavsett bransch och systemnivå; individ, grupp eller organisation.

Kommunikologi har stöd i systemisk hjärnforskning, främst representerad av finländske hjärnforskaren Matti Bergström, professor emeritus i fysiologi.

Mer om Kommunikologi© www.kommunikologi.no

Mindfulness – medveten närvaro – är en uråldrig tradition, ett förhållningssätt till livet som skapar lugn och stabilitet. Det är en evidensbaserad metod med omfattande forskning som visar på hälsofrämjande effekter, ett sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar, både privat och på arbetet.

Mindfulness går ut på att vara medveten om det som händer i nuet. Att avstå från att värdera och döma sina tankar och känslor och istället observera och beskriva sin upplevelse. I mindfulness övas både uppmärksamhet och koncentration. Grundtanken är att vi genom att rikta om vår uppmärksamhet ska kunna påverka det enda som egentligen går att påverka – nuet. Vi tenderar att gå på autopilot och reagera utifrån invanda reaktionsmönster baserat på det vi varit med om innan och oroa oss för vad som ska hända i framtiden. Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, är en evidensbaserad metod för att återhämta sig och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla.

Mindfulness har sitt ursprung inom buddismens traditioner och har genom Jon Kabat-Zinn, Ph D, grundare av MBSR, integrerats med västerländsk medicinsk kunskap. MBSR, är det mest beforskade mindfulnessprogrammet i världen. Jon Kabat-Zinn är också grundare av Center for Mindfulness på Umass Medical School, www.umassmemorialhealthcare.org.

Forskning om Mindfulness: www.mbtasweden.org

Mindful Self-Compassion, MSC, självmedkänsla utvecklat av Christopher Germer, psykolog och kliniker samt Kristin Neff, psykolog, forskare och pionjär inom området mindful self-compassion. Metoden bygger på mindfulness och medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning och ger redskap för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionell läkning. Vi övar på att se utmanande tankar och känslor så som otillräcklighet, sorg, ilska, skam med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Genom självmedkänsla kan vi möta oss själva med vänlighet, och även lugna och trösta oss själva när vi har det svårt.

Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, psykologisk frihet och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen. Forskning på MSC har visat många positiva effekter, som att det känslomässiga välbefinnandet och glädjen i livet ökar medan ångest och depression minskar. Därtill har det en positiv effekt på utvecklandet av goda hälsovanor.

Mer om forskning på MSC här: www.self-compassion.org

Träningsformen Nia (Neuromuscular Integrated Action) skapades i USA på 1980-talet av Debbie och Carlos Rosas och grundar sig på deras hängivna utforskande av kroppen. Nia handlar om att locka fram lusten till rörelse och att träna kropp och sinne utifrån kroppens egna naturliga rörelsemönster – The Body´s Way.

Nia är en holistisk träningsform inspirerad av dans, kampsport och mindfulness. Träningen skapar kontakt med det inre och med kroppen, skapar dynamik, helhet och läkning, samt framförallt – Rörelseglädje!

Nia är inspirerad av:
Dans – glädje, form och frihet, uttrycksfullhet och kreativitet.
Kampsport – distinkta rörelser, kraft, fokus och balans.
Tekniker för kroppsmedvetenhet – närvaro, läkning, stillhet och andning.

Qigong är en mångtusenårig fysisk och mental rörelseform med ursprung i Kina. Qi betyder luft, andning, livskraft, vitalitet och energi. Gong betyder arbete eller träning. Qigong kan därmed förklaras som andningsövningar, vitalitetsträning eller som arbete med livsenergin och innebär långsam rörelseträning, riktad uppmärksamhet med fokus på andningen.

Qigong ingår i traditionell kinesisk medicin och används inom rehabilitering och som komplement till motion och är till för att stärka kropp och sinne. Träningen mjukar upp kroppen, påskyndar återhämtningsprocessen och lämpar sig väl som komplement till övrig träning. Syftet är såväl läkande som friskvårdande och handlar om att låta energiflödet i kroppen flöda på ett fritt och naturligt sätt – en slags ”rörelse-akupunktur”. ”De fem djurens lek” är en qigong-form som sägs ha läkaren Hua To som upphovsman. Han kallas också akupunkturens fader.

Yinyoga & Restorative yoga enl Magdalena Mecweld

Yinyoga är en blandning av yoga, mindfulness och kinesisk medicin. Ordet yin i Yinyoga kommer från det kinesiska uttrycket yin och yang, där yin står för det lugna och stillsamma, och yang för det mer livliga och kraftfulla.  Fokus ligger på yin-delarna i kroppen, så som skelett, myofascia, bindväv, ligament, inre organ och de så kallade meridianerna. De mycket enkla ställningarna utförs liggande eller sittande. Positionerna hålls kvar under flera minuter och samtidigt praktiseras medveten närvaro i stunden. I yinyogan stretchar man inte, man vill undvika att hålla kroppen i ytterlägen. Kroppen får slappna av och når på så sätt mycket djupare (så kallad passiv stretch). Yinyoga är därmed ett utmärkt komplement till annan fysisk aktivitet såsom löpning, styrketräning och andra mer dynamiska yogastilar.

Namnet Yinyoga myntades av yogalärarna Paul Grilley och Sarah Powers, som inspirerats av kampsportmästaren Paulie Zinks daoist- yoga-utövande samt av läkaren Dr Hiroshi Motoyamas meridianlära.

Restorative yoga

Restorative Yoga är en återhämtande och balanserande yogaform. Restorative-yogans viktiga punkter är: observation (av sinne och kropp), stöd och återhämtning (fysisk och emotionell), medkänsla och acceptans. Med stöd från kuddar, bolsters och filtar försätts kroppen i ett ”viktlöst” tillstånd. Inbjudan är att släppa taget och sjunka in i kuddarna. Ställningarna hålls i 10 – 20 minuter, då djup avslappning och återhämtning infinner sig. Efteråt upplevs ett välbefinnande som beror på att hjärnan sätter igång produktionen av lugn och ro hormonerna oxytocin och prolaktin. Restorative yoga har därmed en rad positiva effekter, både fysiska och mentala. Restorative Yoga skapades av BKS Lyengar och används mycket effektivt mot fysisk och psykisk utmattning. Magdalena Mecweld har framförallt inspirerats av B.K. SIyengar och Dr Judith Hanson Lasater .

IN-bildningens yoga – IN-yoga

IN-bildningens yoga bygger på balans mellan en dynamisk och en lugnare del, med vår innersta kärna i fokus. Det är en yogaform för personlig utveckling. Grundpelarna är Hatha yoga, en mer fysisk och dynamisk yogaform och holistisk yoga, som är mer inkännande med fokus på kroppens hormonsystem. IN-bildningens yogapass är unikt framtagna och inkluderar även meditationer, andningsövningar och lägger fokus på de olika chakrana. Inbildningen är utvecklad av yogalärarna Maria Forslund och Ullis Karlsson.