Coaching

In-Balance erbjuder coaching utifrån där du befinner dig i livet, såväl privat som i din yrkesroll. Jag har ett integrativt förhållningssätt där coachingverktyg och metoder anpassas utifrån individens behov och utmaningar. Grunden är medveten närvaro och målet är att finna resurser för att komma vidare och att skapa ett liv och arbetsliv som känns rikt och meningsfullt. Coaching handlar om att medvetandegöra och överbygga gapet mellan nuvarande och önskat läge.

Acceptance and Commitment Theraphy – ACT

ACT, Acceptance and Commitment Theraphy, kallas ofta den tredje vågens KBT. Det är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT) med en viktig skillnad – ACT fokuserar på att det finns ett val i alla situationer. KBT reflekterar mer över känslor och tankar samt hur de samverkar och påverkar beteendet/valet. ACT bygger på inlärningspsykologi, men tar också in influenser från till exempel mindfulness för att hantera svåra livsbetingelser på ett sådant sätt att meningsfulla handlingsval fortfarande är möjliga.
Målet med ACT är att klienten ska få möjlighet att skapa ett mer meningsfullt liv genom att acceptera livet precis som det är, med sorgen, smärtan och känslan av otillräcklighet.

ACT lyfter fram balansen mellan:

  • acceptans och förändring
  • inre perspektivtagande/mindfulness och aktiv handling.

ACT handlar inte om att förändra tankar och känslor till att bli mer ”positiva”. Istället handlar ACT om att bli medveten om tankar, känslor och minnen. Att på ett inre plan förstå vad som styr vårt agerande och våra val.

ACT används i dag brett inom coaching, psykoterapi och personlig utveckling. Upphovsmannen till metoden är psykologiprofessor Steven Hayes.

Coaching

Lösningsfokuserad Coaching
Lösningsfokuserat arbetssätt har sitt ursprung i den lösningsfokuserade korttidsterapi som utvecklades under 1980-talet och har utvecklats av Insoo Kim Berg och Peter De Jong vid Brief Family Therapy Center i USA. Lösningsfokuserat arbetssätt bygger på en systemisk, språkfilosofisk och kognitiv grund. Metoden har en strukturerad samtalsmetodik där fokus är på lösningsmönster istället för problemmönster hos klienten. Grundsynen är en stark tilltro till varje människas förmåga att äga sin egen lösning. Fokus ligger på nuet och framtiden. Det lösningsfokuserade arbetssättet används vid förändringsarbete med individer såväl som grupper och betonar delaktighet och ansvar. Samtalsmodellen kan användas i terapi såväl som i arbetslivet.

Lösningsfokuserat arbetssätt bygger på fyra grundregler:

  1. Om något inte är trasigt – laga det inte.
  2. När du vet vad som fungerar – gör mer av det.
  3. Om det inte fungerar – gör något annorlunda.
  4. Om det går för långsamt – sakta ned farten.

Zen Coaching
Zen Coaching utvecklades 2005 av Kåre Landfald. Inspirationskällor har varit bl a Zenmästaren Thich Nhat Hanh, AH Almaas (Diamond Approach), Marshall B Rosenberg (Non Violent Communication), Osho och andra professionella coachingtekniker. Metoden baseras på mindfulness, medkänsla och acceptans och är ett kraftfullt förhållningssätt till livet. Genom att utgå från nuet, varandet och ett avslappnat förhållningsätt kommer vi mer i kontakt med oss själva och vår essens. Livsbejakande tillstånd som glädje, nyfikenhet, kraft, sanning, harmoni, tillhörighet, frihet, stabilitet och lugn kan träda fram. I Zen Coaching använder man olika coachingtekniker såsom empatiskt lyssnande, kraftfulla frågor och inquiry – frågor som leder in. Genom att bli mött och lyssnad på utifrån närvaro och utan agenda kan vi utforska vår inre värld, återanknyta till och upptäcka våra resurser och sanna natur. Zen Coaching kan användas som metod för individuell coaching, workshops och egen personlig utveckling för att uppnå medvetenhet och närvaro i livet. Som coachingmetod förenar den fokus på att nå yttre mål – ett nyckelkännetecken för traditionell coaching – med ett djupare inre fokus än vad som normalt finns inom coaching.

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR

Mindfulness – medveten närvaro – är en uråldrig tradition, ett förhållningssätt till livet som skapar lugn och stabilitet. Det är en evidensbaserad metod med omfattande forskning som visar på hälsofrämjande effekter, ett sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar, både privat och på arbetet.

Mindfulness går ut på att vara medveten om det som händer i nuet. Att avstå från att värdera och döma sina tankar och känslor och istället observera och beskriva sin upplevelse. I mindfulness övas både uppmärksamhet och koncentration. Grundtanken är att vi genom att rikta om vår uppmärksamhet ska kunna påverka det enda som egentligen går att påverka – nuet. Vi tenderar att gå på autopilot och reagera utifrån invanda reaktionsmönster baserat på det vi varit med om innan och oroa oss för vad som ska hända i framtiden. Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, är en evidensbaserad metod för att återhämta sig och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla.

Mindfulness har sitt ursprung inom buddismens traditioner och har genom Jon Kabat-Zinn, Ph D, grundare av MBSR, integrerats med västerländsk medicinsk kunskap. MBSR, är det mest beforskade mindfulnessprogrammet i världen. Jon Kabat-Zinn är också grundare av Center for Mindfulness på Umass Medical School, www.umassmemorialhealthcare.org.
Forskning om Mindfulness: www.mbtasweden.org

Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla

Mindful Self-Compassion, MSC, självmedkänsla utvecklat av Christopher Germer, psykolog och kliniker samt Kristin Neff, psykolog, forskare och pionjär inom området mindful self-compassion. Metoden bygger på mindfulness och medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning och ger redskap för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionell läkning. Vi övar på att se utmanande tankar och känslor så som otillräcklighet, sorg, ilska, skam med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Genom självmedkänsla kan vi möta oss själva med vänlighet, och även lugna och trösta oss själva när vi har det svårt.

Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, psykologisk frihet och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen. Forskning på MSC har visat många positiva effekter, som att det känslomässiga välbefinnandet och glädjen i livet ökar medan ångest och depression minskar. Därtill har det en positiv effekt på utvecklandet av goda hälsovanor.
Mer om forskning på MSC här: www.self-compassion.org

Upp